×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Časté otázky

Aké je zameranie spoločnosti Genertel?

Genertel úspešne pôsobí na slovenskom trhu poistenia automobilov od roku 2010. Od 31.12.2014 funguje na Slovensku pod názvom Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel. Svojou ponukou sa zameriavame na majiteľov osobných automobilov do 3,5 t. Vodiči, ktorých naše poistenie oslovuje jazdia bez nehody a majú bohaté skúsenosti. V súčasnosti Genertel poskytuje tri hlavné produkty: Povinné zmluvné poistenie, Poistenie krádeže vozidla a Cestovné poistenie.

Čo je povinné zmluvné poistenie – PZP?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je stanovené Zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími zákonmi a vyhláškami. Vodič, ktorý zapríčiní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody, a je takisto povinný poškodeným tretím stranám tieto škody nahradiť.

Čo je miniHavarijné poistenie?

MiniHavarijné poistenie je produkt s 0% spoluúčasťou a garantovaným krytím až do 1000 €. Poistenie pokrýva škody spôsobené na vašom osobnom motorovom vozidle v prípade vami zavineného stretu (zrážky) s iným vozidlom. Poistenie sa nevzťahuje na udalosti ako napríklad krádež, vandalizmus, živelné pohromy, prirodzené opotrebovanie, nesprávna obsluha, pád telies, stret s inými telesami, osobami, zvieratami, chemickými látkami, atď. MiniHavarijné poistenie si môžete uzatvoriť ako pripoistenie k PZP.

Aká bude moja výška poistného na ďalší technický rok?

Všetky poisťovne na Slovensku majú podľa zákona povinnosť zverejniť svoje nové sadzby do 31.10. daného roku. Pre tých klientov, ktorým sa technický rok začína skôr alebo neskôr ako 01.01. daného roku sa zasielajú listy informujúce klienta o výške na ďalší technický rok. Tieto listy sú zasielané približne desať týždňov pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia.

Kto je povinný uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie je povinný uzatvoriť každý držiteľ vozidla pri jeho nadobudnutí, a to najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Kto nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu?

V rámci povinného zmluvného poistenia sa prenáša zodpovednosť zo vzniknutej škody z poisteného na poisťovňu, ktorá toto poistenie poskytla. Poisťovňa finančne vyrovná poškodeného.

Čo je kryté povinným zmluvným poistením?

Poisťovňa, v ktorej je škodca poistený, je podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení povinná poškodenému uhradiť:

Kto vykonáva obhliadky v prípade vzniku poistnej udalosti na poistenom motorovom vozidle?

Obhliadky vykonávajú naši technici na mieste a v čase vopred dohodnutom s poškodeným.

Ako dlho platí poistná zmluva PZP?

Povinné zmluvné poistenie je platné od dátumu uzatvorenia poistenia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s minimálnou platnosťou 1 rok od dátumu začiatku poistenia. Poistná zmluva sa môže ukončiť výpoveďou, ktorá je doručená poisteným poisťovni minimálne 6 týždňov pred výročným dňom.

Čo je výročný deň?

Výročný deň je deň začiatku poistného krytia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Tento deň nemusí byť zhodný s dátumom uzatvorenia poistenia. Poistenie je možné dojednať už 270 dní dopredu.

Aká je pokuta za neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia?

Obvodný úrad je oprávnený uložiť pokutu každému, kto nerešpektoval nariadenie zákona a v stanovenom termíne si neuzatvoril povinné zmluvné poistenie. Pokuta môže byť uložená až do výšky 3333,3 €.

Čo treba vedieť o zelenej karte?

Zelená karta je medzinárodné osvedčenie o poistení motorových vozidiel vydané poisťovateľom pre poisteného na potvrdenie o povinnom poistení motorových vozidiel pre zahraničie. Pri predaji vozidla nemôže byť zelená karta prevedená na nového majiteľa vozidla a nesmie byť ponechaná vo vozidle. V niektorých krajinách nie je potrebné mať pri sebe zelenú kartu. Podľa ratifikovaného dohovoru je za potvrdenie považovaná poznávacia značka vozidla, prípadne špeciálne vyznačená krajina na vozidle. Poznávacia značka a označenie krajiny (SK) potvrdzuje zúčastneným krajinám existenciu platného PZP.

Aký variabilný symbol mám použiť pre platbu poistného?

Ako variabilný symbol sa uvádza číslo poistnej zmluvy. Variabilný symbol je uvedený vždy na e-poukaze alebo aj na vzore platobného príkazu. Vzor e-poukazu a príkazu na úhradu vám zasielame najprv mailom spolu s poistkou. Rovnako zasielame tieto doklady aj poštou, ak si klient zvolí zasielanie dokumentov prostredníctvom pošty.

Slovník pojmov

Prejdite na slovník pojmov

Chat: opýtajte sa