×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

1. Prevádzkovateľom je Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1325/B (ďalej ako „Poisťovňa“); spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

2. Poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje klientov – dotknutých osôb bez ich súhlasu a informovania v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o poisťovníctve“), ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOU“). Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený, osoba oprávnená na prevzatie poistného plnenia, poškodený, ďalšie osoby uvedené v poistnej zmluve.

3. Poisťovňa je oprávnená spracúvať tieto údaje dotknutých osôb:

4. Poisťovňa je oprávnená požadovať a získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje z dokladu totožnosti (v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti) a údaje v zmysle bodu 3 tejto informácie z ďalších dokladov preukazujúcich tieto údaje.

5. Poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia, na účel ochrany a domáhania sa práv Poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania činnosti Poisťovne, na účely výkonu dohľadu nad poisťovňami a na plnenie povinností a úloh Poisťovne podľa Zákona o poisťovníctve alebo osobitných predpisov.

6. Poisťovňa je ďalej oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie poistnej zmluvy, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a pri rokovaniach o zmene poistnej zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na iné účely je možné na základe súhlasu dotknutej osoby.

7. Poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Spracúvanie osobných údajov na iné účely je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

8. Oprávnenie spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene Poisťovne vyplýva finančným agentom zo zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení ako aj zo zmluvy medzi Poisťovňou a finančným agentom. Overenie finančného agenta, ktorý koná v mene Poisťovne, je možné žiadať od Poisťovne písomne na adrese uvedenej v bode 1 tejto informácie, e-mailom na info@genertel.sk alebo telefonicky na 0850 555 555.

9. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Poisťovne najmä:

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona,

g) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti (ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby).

10. Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

11. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb a okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, na základe obchodných zmlúv s Poisťovňou:

Chat: opýtajte sa